دستان پر مهر منجی
دستان پر مهر منجی دستان پر مهر منجی

درباره ما

me

مؤسسه خیریه

دستان پر مهر منجی

موسسه غیر سیاسی و غیر دولتی، که با تکیه بر الطاف الهی و منابع حاصله خیرین فعالیت حوزه های مادی، معنوی و توانمند سازی ویژه کمک رسانی به قشر محروم جامعه، آزادی زندانیان، کودکان بی سرپرست و ... را شروع نموده است.

درباره ما بیشتر بدانید...
منجی

موسسه خیریه دستان پر مهر منجی

بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد قلبی بزرگ میخواهد