درباره ما

me

مؤسسه خیریه دستان پر مهر منجی

موسسه غیر سیاسی و غیر دولتی، که با تکیه بر الطاف الهی و منابع حاصله خیرین فعالیت حوزه های مادی، معنوی و توانمند سازی ویژه کمک رسانی به قشر محروم جامعه، آزادی زندانیان، کودکان بی سرپرست و ... را شروع نموده است.

درباره ما بیشتر بدانید...