تامین سبد کالای غذای نیازمندان
ازدواج جوانان
آزادی زندانیان
برگزاری سفرهای گوناگون
مشارکت در روند بهبودی بیماران
کمک به تعمیر و بازسازی مسکن نیازمندان
حمایت از تحصیل ایتام و نیازمندان
کمک به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
توامند سازی برای اشتغال